Recente publicaties

Hieronder is een overzicht opgenomen van publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of anderszins betrekking hebben op de onderwijsarbeidsmarkt. Eerdere publicaties kunt u hier vinden.

Arbeidsmarktramingen

publicatie
onderwerp
datum
extern

Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2022

december 2023

Arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van raming basisjaar 2022 voor de arbeidsmarktregio’s en 5 grote steden afzonderlijk.

december 2023

rijksoverheid.nl: po, vo

Website met meer detail over de arbeidsmarktraming voor het vo

december 2023

Historische data onderwijsarbeidsmarkt: po, vo, mbo

Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen

december 2022

Personeelstekorten

publicatie
onderwerp
datum
extern

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs; peildatum 1 oktober 2023

december 2023

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het voortgezet onderwijs; peildatum 1 oktober 2023

december 2023

Overige publicaties met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt

publicatie
onderwerp
datum
extern

Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurt. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen. Peildatum 1 oktober 2022

december 2023

Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde leraren. Deze informatie vormt input voor het bepalen van het aanbod van leraren in de arbeidsmarktramingen. Microdata: 2016-2022, enquête: 2021-2022.

december 2023

Meer uren werken stimuleren met een meerurenbonus en andere maatregelen: evaluatie van een kopgroep van schoolbesturen in het primair onderwijs

8 november 2023

Nadere analyses met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt

publicatie
onderwerp
datum
extern

Arbeidsmarktramingen en scenario-analyses voor twee RAP-regio’s op basis van arbeidsmarktraming met basisjaar 2021

november 2023

Verdeling van leraren in het vo naar schooltype en achterstandsscoregroepen op het vlak van bevoegdheid, leeftijd en salarisschaal

juni 2022

Onderzoek met MOOZ en CAOP naar vakspecifieke knelpunten en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs

9 maart 2021

Rapport over de (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren met doorrekeningen met behulp van Mirror (met MOOZ en CAOP)

15 januari 2021