Recente publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of dienen als input voor de arbeidsmarktramingen met Mirror. Eerdere publicaties kunt u hier vinden.

Publicaties met betrekking tot de meest recente arbeidsmarktramingen

publicatie
onderwerp
datum
medium

Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2021

december 2022

Arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van raming basisjaar 2021 voor de arbeidsmarktregio’s en 5 grote steden afzonderlijk.

december 2022

rijksoverheid.nl: po, vo

Website met meer detail over de arbeidsmarktraming voor het vo

december 2022

Historische data onderwijsarbeidsmarkt: po, vo, mbo

Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen

december 2022

Andere publicaties met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt

publicatie
onderwerp
datum
medium

Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurd. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen. Peildatum 1 oktober 2021

februari 2023

Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde leraren. Deze informatie vormt input voor het bepalen van het aanbod van leraren in de arbeidsmarktramingen. Microdata: 2015-2021, enquête: 2020-2021.

december 2022

Verdeling van leraren in het vo naar schooltype en achterstandsscoregroepen op het vlak van bevoegdheid, leeftijd en salarisschaal

juni 2022

Tekortmetingen

publicatie
onderwerp
datum
medium

Nadere analyse van tekorten aan schoolleiding met peildatum 1 oktober 2022

februari 2023

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2022, pilot in Amsterdam, ‘s-Gravenhage en Rotterdam

februari 2023

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2022

december 2022

Andere publicaties met betrekking tot de arbeidsmarktramingen

publicatie
onderwerp
datum
medium

Arbeidsmarktramingen en scenario-analyses voor twee RAP-regio’s op basis van arbeidsmarktraming met basisjaar 2021

28 november 2023

Onderzoek met MOOZ en CAOP naar vakspecifieke knelpunten en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs

9 maart 2021

Rapport over de (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren met doorrekeningen met behulp van Mirror (met MOOZ en CAOP)

15 januari 2021

Onderzoek op basis van de formatiebestanden van het primair onderwijs hoe de arbeidsmobiliteit van leraren zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld, en welke factoren daarbij een rol spelen

september 2019