Verzuim

Verzuimpercentages (verzuimfte’s ten opzichte van de taakomvang) worden uit door DUO aangeleverde data afgeleid. Deze percentages zijn uitgesplitst naar schooltype, functie, geslacht en leeftijdscategorie. Verzuim is geen onderdeel van de formatiebestanden. We hebben daardoor geen zicht op het verloop van verzuim op individueel niveau gedurende het jaar. Het goed modelleren van verzuim op taak- of persoonsniveau is daardoor lastig.

We simuleren verzuim door op iedere taak de bijbehorende percentages toe te passen, waarbij de percentages geïnterpreteerd worden als kans om in aanraking te komen met verzuim. Het door Mirror gerapporteerde verzuim geeft dus het gemiddeld te verwachten verzuim.

Echter, verzuim wordt soms vervangen door bestaand personeel en soms kan ook (tijdelijk) geen vervanger gevonden worden. Op daadwerkelijke vervanging hebben we geen zicht. Het gerapporteerde verzuim is dus een bovengrens voor het extra aantal fte dat per peildatum benodigd is.

Vanwege alle bovenstaande onzekerheden, betrekken we verzuim ook niet als extra werkgelegenheid in Mirror en simuleren we alleen regulier personeel.