Instroom

Nadat eerdere stromen (zoals uitstroomtaakverliestaakverandering, et cetera) zijn vastgesteld, resteert een aantal vacatures dat mogelijk nog vervuld zal worden. De manier waarop dat gebeurt, hangt in Mirror af van de functie waar het om gaat. Leraren kunnen bijvoorbeeld als zijinstroom, vanuit de lerarenopleiding en uit de stille reserve instromen. Directeuren stromen in vanuit de stille reserve en deels door zijinstroom. Vacatures directeuren kunnen ook vervuld worden door leraren die directeur worden (zie functiewijziging). Voor oop/obp wordt verondersteld dat er altijd genoeg personen aanwezig zijn om alle vacatures te vervullen, omdat voor die functies het aanbod niet geheel in beeld is. Voor die functies worden dus naar believen personen gecreëerd, met een leeftijd/geslachtverdeling op grond van de historische instroom.

Voor de verschillende vormen van instroom voor de andere functies geldt een min of meer identieke procedure. Daarbij worden voor zijinstroom en instroom vanuit de lerarenopleiding leeftijd en geslacht getrokken op basis van historische verdelingen van instroom. Van de stille reserve zijn kenmerken als leeftijd, geslacht en regio van uitstroom bekend. Gegeven een bron van instromers, wordt de instroom gesimuleerd als hieronder weergegeven. Onder de figuur wordt in meer detail ingegaan op de verschillende vormen van instroom.

Zijinstroom en instroom van afgestudeerden

Zijinstroom en instroom van afgestudeerden worden op vergelijkbare manier afgehandeld. Het jaarlijks aantal zijinstromers komt tot stand in overleg met het ministerie van OCW op basis van historische aantallen en verwachtingen voor de toekomst. Het proces waarmee het jaarlijks aantal beschikbare aantal afstudeerders wordt vastgesteld is elders beschreven. Voor de instromers wordt in eerste instantie een school in een regio gezocht, waarbij de regio bepaald is met een model waarin de regionaal benodigde instroom is verwerkt. Voor elke instromer wordt ook de leeftijd, het geslacht, de gewenste taakomvang en het vak van afstuderen modelmatig bepaald aan de hand van historische gegevens. Als er geen plek in de gewenste regio beschikbaar is voor de gewenste taakomvang, dan wordt in andere regio’s naar een school gezocht (zie voor meer detail de pagina over het zoeken van een school). In het algemeen zijn er echter voldoende vacatures beschikbaar in de voorkeursregio op het moment dat de instroom van zijinstromers en afstudeerders in het model wordt behandeld zodat haast altijd een vacature met de gewenste taakomvang (en de gewenste vakken in het vo) in de gewenste regio beschikbaar is. De instroom van zijinstromers en afgestudeerden vindt namelijk als eerste plaats in de instroom module.

Instroom vanuit de stille reserve

De manier waarop de stille reserve in het startjaar is geconstrueerd is elders beschreven. Instromers uit de stille reserve worden leraar of directeur. De instroomkans uit de stille reserve is afgeleid uit de beschikbare data waarin personen van jaar tot jaar geanonimiseerd gevolgd kunnen worden. Door tijdens de simulatie het bestand van de stille reserve steeds bij te werken en de geschatte instroomkansen toe te passen, zijn de aantallen personen die zich jaarlijks aanbieden vanuit de stille reserve met hun geslacht, leeftijd en functie te simuleren. De taakomvang van instromers wordt vervolgens modelmatig bepaald, waarbij wordt afgezien van taakomvangen groter dan 1 fte.

Aan instromers uit de stille reserve dient ook een voorkeursregio te worden toegewezen. Van iemand die instroomt uit de stille reserve is de regio van uitstroom naar de stille reserve bekend. Deze regio wordt gebruikt om de regio van instroom te bepalen analoog aan het proces in de module taakverlies. Eerst wordt dus bekeken of een persoon regionaal mobiel is. Als dat het geval is, wordt nog bekeken (met een logit model) of iemand in een naburige regio terecht zal komen en afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt er gewerkt met een overgangstabel die een naburige dan wel niet-naburige voorkeursregio geeft. De mogelijke vakken van instroom van de persoon worden gegeven door de vakken die de persoon gaf vóór uitstroom naar de stille reserve. Daarbij wordt aangenomen dat de persoon bij instroom een bevoegdheid heeft voor de eerder gegeven vakken. Vervolgens wordt een school gezocht via het algoritme op de pagina school zoeken.

Kanttekening

Voor het mbo wordt voor alle functies verondersteld dat er voldoende instroom beschikbaar is, dus ook voor leraren en directeuren. Deze aanname wordt gemaakt omdat de arbeidsmarkt voor die sector veel opener is en het aanbod daardoor lastig te voorspellen is. Daar is dan dus ook geen sprake van een bestand stille reserve dat gedurende de simulatie wordt bijgehouden. Personen die instromen vanuit de stille reserve worden naar behoeven gecreëerd en vacatures treden daarom in het mbo-model niet op. Dat wil niet zeggen dat er in het mbo geen krapte kan bestaan in de praktijk. Het is op het moment alleen niet goed mogelijk deze krapte te voorspellen. De instroom die voor het mbo voorspeld wordt, geeft wel een indicatie van de moeite die gedaan moet worden om tekorten te voorkomen. Om vergelijkbare redenen wordt voor leraren in het praktijkonderwijs dezelfde aanname gemaakt en kan de benodigde instroom gezien worden als krapte-indicator.