Inschaling

Bij de inschaling van personeel wordt onderscheid gemaakt naar zittend personeel en instroom.

Inschaling zittend personeel

Zittend personeel kan één of meerdere periodieken ontvangen. Periodiekverhogingen worden per 1 september uitgekeerd. In Mirror wordt de mogelijkheid tot 0, 1, 2, 3 of 4 extra periodieken geboden. De kans op meer dan 4 periodieken is zo gering dat deze niet wordt gemodelleerd. In de praktijk krijgt vrijwel iedereen jaarlijks één extra periodiek, tenzij men in het schaalmaximum zit of er sprake is van schaalwijziging.

Eerst wordt van iedereen bezien of men precies één extra periodiek ontvangt. Zo ja, dan krijgt men die en is de procedure gereed. Zo nee, dan worden de kansen op 0, 2, of 3 periodieken berekend. De resterende kans wordt behandeld als zijnde de kans op 4 periodieken.

Indien sprake is van functiewijziging, dan dient er een nieuwe schaal te worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van overgangstabellen waarin de historische kansen op een bepaalde schaal zijn opgenomen na schaalwijziging, afhankelijk van de schaal in de oude functie. Als de schaal bekend is, dan moet nog een periodiek vastgesteld worden. Daartoe is de omvang van de inkomenswijziging na functiewijziging gemodelleerd per type functiewijziging. Deze inkomenswijziging geeft opgeteld bij het oude inschalingsbedrag een nieuw schaalbedrag. Bij dit nieuwe schaalbedrag wordt de dichtstbijzijnde periodiek genomen als de periodiek van instroom in de nieuwe functie.

Inschaling instroom

De inschaling van instromers wordt bepaald aan de hand van overgangstabellen met historische verdelingen van de schaal van instromers. Deze tabellen zijn opgesplitst naar het schooltype van de school waar men instroomt en naar leeftijdscategorie. Nadat de schaal is vastgesteld kan de periodiek van instroom bepaald worden. Ook dit gebeurt aan de hand van overgangstabellen. Voor elke schaal is sprake van een aparte tabel. Deze tabellen zijn opgesplitst naar leeftijdscategorie.