[ivory-search id=”1015″ title=”Custom Search Form”]

Historie

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen in Mirror voor de verschillende ramingen. Een ramingsjaartal geeft hierbij het jaar van de meest recent gebruikte gegevens in die raming, peildatum 1 oktober. Het kost altijd wat tijd voor DUO om de gegevens te verzamelen, verwerken en bewerken en voor Centerdata om er vervolgens ramingen mee te maken. Daarom loopt het ramingsjaartal in het algemeen één tot twee jaar achter op het jaar waarin een rapport verschijnt. De opsomming hieronder betreft sec de aanpassingen in Mirror. Uiteraard wordt bij iedere raming de gehele dataset bijgewerkt.

Veranderingen tbv raming 2021

1 jaar extra salarisgegevens ten opzichte van de voorgaande raming.

Herschatting van alle parameters in het model.

Geactualiseerde macro leerlingenramingen voor vo en mbo, gebaseerd op referentieraming 2022 van het ministerie van OCW.

Nieuwe ramingen van afgestudeerden van de lerarenopleidingen vo, gebaseerd op referentieraming 2022 van het ministerie van OCW.

Geactualiseerde leerlingenramingen per brin in het vo van DUO.

Update van cao’s en andere kostenbepalende parameters.

Vakgegevens tot en met IPTO 2020.

Bijgestelde conjunctuurscenario’s.

Veranderingen tbv raming 2020, update 2022 (alleen primair onderwijs)

Geactualiseerde macro leerlingenramingen, gebaseerd op referentieraming 2022 van het ministerie van OCW.

Nieuwe ramingen van afgestudeerden van de lerarenopleidingen, gebaseerd op referentieraming 2022 van het ministerie van OCW.

De resultaten van de tekortmeting worden meegenomen.

Meenemen van de laatst bekende salaristabellen en premiepercentages die benodigd zijn om de bruto werkgeverslasten te berekenen.

Veranderingen tbv raming 2020

1 jaar extra salarisgegevens ten opzichte van de voorgaande raming.

Herschatting van alle parameters in het model.

Laatst bekende ramingen van leerlingen en afgestudeerden (Referentieraming 2021) en conjunctuur (MEV september 2021) meegenomen.

Geactualiseerde leerlingenramingen per brin van DUO.

Update van cao’s en andere kostenbepalende parameters.

Vakgegevens tot en met IPTO 2020.

Bijgestelde conjunctuurscenario’s.

Alle schaalwijzigingen worden geschat op basis van historische data (er wordt geen functiemix meer opgelegd).

Onbevoegden in het vo (bepaald in IPTO 2020) worden behandeld als starttekort voor het vo.

Veranderingen tbv raming 2019

1 jaar extra salarisgegevens ten opzichte van de voorgaande raming.

Herschatting van alle parameters in het model.

Modellering van uitstroom van ouderen, rekening houdend met een verschuivende AOW-leeftijd, is verbeterd.

Laatst bekende ramingen van leerlingen en afgestudeerden (Referentieraming 2020) en conjunctuur (MEV september 2020) meegenomen.

Geactualiseerde leerlingenramingen per brin van DUO.

Er wordt zij-instroom van leraren gemodelleerd.

In het po wordt als verklarende variabele nu ook de achterstandsscore van scholen meegenomen.

Update van cao’s en andere kostenbepalende parameters.

Vakgegevens tot en met IPTO 2019.

Bijgestelde conjunctuurscenario’s.

Veranderingen tbv raming 2018

2 jaar extra salarisgegevens ten opzichte van de voorgaande raming.

Herschatting van alle parameters in het model.

Ramingen van leerlingen, afgestudeerden en conjunctuur zijn bijgesteld.

Bijgesteld verloop van de AOW-leeftijd op grond van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.

Update van cao’s en andere kostenbepalende parameters.

Vakgegevens tot en met IPTO 2018.

Bijgestelde conjunctuurscenario’s.

Veranderingen tbv raming 2016

Herschatting van alle parameters in het model.

Ramingen van leerlingen, afgestudeerden en conjunctuur zijn bijgesteld.

Update van cao’s en andere kostenbepalende parameters.

Vakgegevens tot en met IPTO 2017

Veranderingen tbv raming 2015

Alle modellen in Mirror zijn herschat aan de hand van de meest recente gegevens.

Ramingen van leerlingen, afgestudeerden en conjunctuur zijn bijgesteld.

Verbetering raming werkgelegenheid in het mbo.

Update IPTO vakgegevens met behulp van IPTO 2015.

Veranderingen tbv raming 2014 (update)

Alle modellen in Mirror zijn herschat.

Brongegevens zoals sterftekansen en arbeidsongeschiktheidskansen zijn gebaseerd op voorspellingen van het CBS.

Verbetering van de match tussen vraag en aanbod van personen.

Update van leerlingenramingen en ramingen van afgestudeerden van de lerarenopleidingen.

Veranderingen tbv raming 2014

De werkgelegenheid wordt niet langer bepaald door alleen de leerlingenprognose en een vaste schoolspecifieke leerling-fteratio. Er wordt nu ook een vaste voet meegenomen, wat met name relevant is voor (zeer) kleine scholen in het po.

Maatwerkafspraken ten aanzien van de functiemix in het vo per 5 juni 2015 zijn meegenomen.

De oploop van de AOW-leeftijd is bijgesteld naar aanleiding van het kabinetsbesluit in juni 2015.

Veranderingen tbv raming 2012

Vakken worden nu volledig gemodelleerd in Mirror tot op een (geaggregeerd) niveau van 20 vakken. Dit betekent ook dat de methode om een passende school te zoeken is aangepast.

Hierbij wordt ook gesimuleerd dat personen in een hogere graadsector gaan werken vanwege het behalen van een masterdiploma.

Het benodigd aantal leraren wordt vastgesteld aan de hand van de vacatures onder leraren in het startjaar plus de werkzame leraren in het startjaar exclusief LIO. Voorheen werd het aantal fte LIO meegeteld om de werkgelegenheid te bepalen.

De BAPO-regeling is vervangen door de seniorenregeling inclusief overgangsrechten.

Veranderingen tbv raming 2011

Het ramingsmodel is aanzienlijk versneld en maakt nu gebruik van meerdere processoren of processorkernen (indien aanwezig) in het geval dat een raming uit meerdere simulaties bestaat. De versnelling bedraagt een factor 3 tot 4 op een pc met 4 processorkernen.

Ramingen naar vak zijn mogelijk gemaakt. Dit deel gebruikt momenteel nog wat aannames, bijvoorbeeld bij het bepalen van de te geven vakken bij instroom. Dit wordt de komende tijd verder verfijnd en gebaseerd op historische gegevens.

Veranderingen tbv raming 2010

In de raming 2010 is het mogelijk gemaakt dat men in meer dan één taak instroomt in het onderwijs. Dit komt in de praktijk niet heel veel voor, maar heeft wel een (beperkte) invloed, met name daar waar veel kleine taken voorkomen.

In verband met beperking van het opsparen van BAPO rechten is de bepaling van de omvang van de BAPO aangepast.

Veranderingen tbv raming 2009

Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de regionale component van Mirror. Zo wordt beter onderscheid gemaakt tussen naastliggende regio’s en overige regio’s.

Veranderingen tbv raming 2008

Er wordt beter rekening gehouden met het feit dat de taakomvang niet continu verdeeld is, maar pieken vertoont bij een geheel aantal halve (en hele) dagen.