Bronnen

Aan de basis van de ramingen in Mirror ligt een grote hoeveelheid informatie. Dit betreft zowel bestanden waarmee de stromen op de onderwijsarbeidsmarkt in het recente verleden in kaart kunnen worden gebracht (het formatiebestand en het schoolleerlingenbestand), als achtergrondgegevens betreffende de bevolking, aantallen afgestudeerdenconjunctuur en werkloosheid. Van de genoemde achtergrondgegevens zijn naast de ontwikkelingen in het verleden ook de ramingen voor de toekomst van cruciaal belang voor de totstandkoming van de Mirror prognoses.

Kwaliteitscontrole

Voorafgaand aan – en ten dele simultaan met – het eigenlijke proces van databewerking en het aanmaken van stroomvariabelen vindt een datacontrole plaats. Daarin wordt bijvoorbeeld gekeken naar de omvang van de formatie en de totale leerlingenaantallen en wordt ook de plausibiliteit van de (ontwikkeling van de) leerling-fteratio beoordeeld. Op grond hiervan worden de data geaccepteerd. Soms worden instellingen buiten de analyses gehouden, bijvoorbeeld als het personeelsbestand van twee opeenvolgende jaren niet koppelbaar blijkt te zijn. Ook worden in een aantal gevallen niet-plausibele (bijvoorbeeld tijdelijke) functieveranderingen gecorrigeerd, mede op basis van de waargenomen salarisontwikkeling.

Formatiebestand

Het formatiebestand dat opgeleverd wordt door DUO bevat in principe informatie over alle taken in het onderwijs. Een taak is een aanstelling van een persoon op een school. Een persoon kan meerdere taken hebben, op verschillende scholen. Eventueel verschillende taken van één persoon binnen dezelfde school worden door DUO samengevat in een enkele taak.

De gegevens zijn geanonimiseerd. Het betreft hier informatie vanaf 1994 die grotendeels afkomstig is uit de salarisadministraties. Per taak zijn onder meer peiljaar, brin, bestuursnummer, sector, onderwijstype, salarisadministrateur, geboortedatum, geslacht, functiegroep, brutosalaris, salarisschaal, periodiek, taakomvang en omvang van de deelname aan de seniorenregeling opgenomen. De financiële informatie betreft alleen de periode vanaf 2002. Door middel van een identificatienummer is de informatie betreffende een taak koppelbaar over de jaren.

Voor Mirror wordt in het formatiebestand een selectie gemaakt van taken verricht door regulier personeel op instellingen (brins) met leerlingen. Niet-regulier personeel en instellingen zonder leerlingen blijven dus buiten beschouwing.

Schoolleerlingen bestand

Het schoolleerlingenbestand is afkomstig van DUO en bevat informatie over de scholen in po, vo en mbo waarop de Mirrorramingen betrekking hebben. Het gaat daarbij om leerlingenaantallen, onderverdeeld naar relevante categorieën (bv. gewichtenleerlingen in het basisonderwijs of bol/bbl in het mbo). Daarnaast is in het bijzonder is de volgende informatie per brin relevant: denominatie, schooltype, locatie (postcodenummer) en gemeentenummer.

Leerlingenprognoses

Voor de leerlingenprognoses wordt voor het po en vo gebruik gemaakt van de prognoses van DUO op instellingsniveau. Voor het mbo wordt gebruik gemaakt van de meest recente PRIMOS bevolkingsprognose om tot leerlingenprognoses te komen.

IPTO

IPTO (Integrale PersoneelsTellingen Onderwijs) geeft informatie over de door docenten gegeven vakken in het vo. Deze informatie omvat de vakken die een leraar geeft (naar graadsector), het aantal lesuren per gegeven vak en de bevoegdheid die men heeft voor de gegeven vakken. Het is een integrale telling van de lessen gegeven in een week in oktober van het betreffende jaar. De gegevens zijn koppelbaar aan het takenbestand in Mirror. In de recente jaren blijkt ongeveer 10% van de taken in Mirror niet koppelbaar aan het IPTO-bestand door onder meer het ontbreken van een geschikte koppelvariabele.

In IPTO worden meer dan 100 vakken onderscheiden. Voor gebruik in Mirror worden deze geaggregeerd tot 20 vakken. De vakken in IPTO verschillen van jaar op jaar licht. De voor een raming gebruikte aggregatie van IPTO vakken naar Mirror vakken wordt opgenomen in de rapporten over de ramingen.

Diploma’s lerarenopleidingen

DUO publiceert jaarlijks informatie over de aantallen afgestudeerden naar vak. Het betreft zowel de hbo-lerarenopleidingen als de universitaire lerarenopleidingen. Deze bestanden bevatten per jaar onder meer de volgende informatie:

Naam opleiding, bijvoorbeeld: Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in aardrijkskunde, Bachelor Opleiding tot leraar Basisonderwijs, et cetera.

Opleidingsfase: bachelor of master.

Ten behoeve van Mirror worden de vakken geaggregeerd naar 20 hoofdvakken en twee graden. De bacheloropleidingen leiden in de meeste gevallen op tot een tweedegraads bevoegdheid en de masteropleidingen tot een eerstegraads bevoegdheid. De informatie wordt in Mirror gebruikt om het aanbod van leraren naar vak te voorspellen.

Verzuim

De data met betrekking tot verzuim in fte zijn afkomstig van DUO. Deze data bevatten verzuimcijfersover ziekteverzuim en overig verzuim. Voor de arbeidsmarktramingen met Mirror wordt het verzuim omgezet in percentages van het gewerkte aantal fte, uitgesplitst naar schooltype, leeftijdscategorie, geslacht en functie.

Financiële gegevens

Voor het berekenen van loonkosten is een aantal gegevens nodig. Allereerst zijn de schaalbedragen nodig om tot bruto loonkosten te komen. Om de totale loonkosten inclusief werkgeverslasten te komen, is een groot aantal parameters nodig, zoals premiepercentages, uitlooptoeslagen, eenmalige uitkeringen, korting in verband met de seniorenregeling, et cetera. De meeste gegevens zijn afkomstig uit de sectorspecifieke CAO’s. Premiepercentages van de pensioenregeling zijn afkomstig van het ABP. Premiepercentages van de verschillende volksverzekeringen zijn afkomstig van de belastingdienst. De berekeningen worden toegelicht op de pagina’s over de loonkosten.